Merki Pírata

Lagasafn Pírata | [Skráning í fyrirtækjaskrá]


Lög Pírata í Kópavogi

1. Heiti félagsins

1.1. Heiti félagsins er Píratar í Kópavogi. Aðsetur þess og varnarþing er í Kópavogi.

2. Hlutverk félagsins

2.1. Félagið er aðildarfélag stjórnmálaflokksins Pírata. Starfssvæði þess er Kópavogur.

2.2. Félagið setur sér stefnu í opnu ferli og vinnur að framgangi hennar og stefnu Pírata með öllum þeim aðferðum sem því standa til boða. Félagið ber ábyrgð á framboði undir nafni Pírata til sveitarstjórnarkosninga á starfssvæði sínu.

3. Aðild að félaginu

3.1. Hver sem er 16 ára á árinu eða eldri og hefur lögheimili eða fasta búsetu í Kópavogi getur fengið fulla aðild að félaginu.

3.2. Félagi í félaginu er sjálfkrafa aðili að Pírötum.

4. Stjórn félagsins

4.1. Stjórn félagsins annast almenna stjórn og rekstur félagsins. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

4.2. Í stjórn félagsins sitja fimm manns sem skipta með sér verkefnum. Formaður stjórnar eða meirihluti stjórnarmeðlima geta boðað til funda. Auk formanns skulu skipaðir gjaldkeri og ritari.

4.3. Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi auk fimm varamanna til stjórnar. Kosning skal fara fram með Schulze-aðferð.

4.4. Sigurvegari kosninga verður formaður Pírata í Kópavogi.

4.5. Hljóti eingöngu frambjóðendur af einu tilteknu kyni kosningu í stjórn félagsins skal skipta út þeim sem hlaut síðasta sætið í stjórninni fyrir næsta frambjóðanda sem er ekki af því kyni.

4.6. Missi stjórnarmeðlimur kjörgengi í stjórn félagsins á meðan kjörtímabilinu stendur skal hann víkja tímabundið úr henni þar til hann öðlast aftur kjörgengi og skal varamaður koma í hans stað. Varamaðurinn skal öðlast þau réttindi sem aðalmaður fékk við sitt kjör.

4.7. Séu færri en þrír stjórnarmeðlimir með kjörgengi skal boða til aukaaðalfundar eins fljótt og mögulegt er og kjósa í stjórn að nýju.

4.8. Kjörgengur til stjórnar félagsins er hver sá aðili sem skráður er í félagið og gegnir ekki kjörnum embættum til sveitarstjórnar eða Alþingis.

5. Aðalfundur

5.1. Boða skal til aðalfundar með þriggja vikna fyrirvara og með sannanlegum hætti. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Aðalfundur Pírata skal hafa rétt til þess að boða aðalfund í félaginu.

5.2. Einfaldur meirihluti skráðra aðila félagsins sem viðstaddir eru aðalfund ræður úrslitum mála nema um annað hlutfall sé kveðið í lögum þessum. Allir viðstaddir skulu hafa málfrelsi og tillögurétt.

5.3. Að minnsta kosti eftirfarandi dagskrárliðir skulu vera á dagskrá aðalfundar:

  1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
  2. Skýrsla stjórnar lögð fram
  3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
  4. Lagabreytingar
  5. Kosning stjórnar
  6. Kosning varamanna í stjórn
  7. Kjörnir tveir skoðunarmenn reikninga
  8. Kosning í önnur embætti samkvæmt lögum þessum
  9. Önnur mál

Að öðru leiti skipuleggur stjórn dagskrá aðalfundar.

5.4. Á félagsfundi samkvæmt sjöunda kafla er hægt að leggja fram tillögu um að boða til auka aðalfundar. Slík tillaga skal koma fram í fundarboði. Sé hún samþykkt á fundinum skal hún sett í kosningu í kosningarkerfi Pírata til samþykktar eða synjunar. Sé hún samþykkt með að minnsta kosti tveimur þriðja atkvæða er stjórn skylt að boða auka aðalfund eins fljótt og mögulegt er. Stjórn hefur einnig sjálfstæða heimild til að boða til auka aðalfundar. Á auka aðalfundi er ekki skylt að taka á dagskrá alla liði sem lög þessi segja fyrir um á aðalfundi. Hafi tillaga um boðun auka aðalfundar innifalið skilyrði um dagskrá fundarins skal stjórn þó fylgja þeim.

5.5. Aðalfund Pírata í Kópavogi skal halda ár hvert.

5.6. Starfsár stjórnar er frá aðalfundi til aðalfundar. Stjórn Pírata í Kópavogi skal skila gögnum aðalfundar, fundargerð, ársskýrslu og bókhaldsgögnum innan mánaðar frá því að fundurinn var haldinn.

5.7. Rekstrarár Pírata í Kópavogi er frá 1. janúar til 31. desember. Stjórn Pírata í Kópavogi skal gera upp ársreikning hvers reikningsár eigi síðar en apríl og skila uppgjöri til framkvæmdaráðs innan mánaðar. Stjórn gætir þess að framkvæmdaráði Pírata hafi borist öll nauðsynleg gögn um starfsemi félagsins skv. grein 10.3 í lögum Pírata fyrir lok júnímánaðar ár hvert.

5.8. Á aðalfundi skulu kosnir tveir skoðunarmenn reikninga.

6. Lög, stefnumál og atkvæðagreiðslur

6.1. Félagið telst starfhæft svo lengi sem ekki meira en 18 mánuðir hafa liðið frá því að síðasti aðalfundur þess var haldinn og að auki séu engir kjörnir fulltrúar starfandi í embættum af hálfu félagsins.

6.2. Lögum félagsins má breyta á aðalfundi með ⅔ atkvæða aðila félagsins sem sitja aðalfund. Einnig má breyta þeim með samþykki ⅔ greiddra atkvæða í rafrænu kosningakerfi Pírata og skulu boð send út til félagsmanna um að lagabreytingatillaga sé til kosningar þegar hún hefst.

6.3. Tillögur að breytingum á lögum skal birta opinberlega á vettvangi flokksins minnst einni viku áður en kosið er um þær. Breytingatillögur að áður birtum tillögum að breytingum á lögum skal birta opinberlega minnst tveimur dögum áður en kosið er um þær. Ekki er hægt að leggja fram breytingatillögu að lagabreytingatillögum í kosningarkerfinu, aðeins á aðalfundi.

6.4. Atkvæðarétt innan rafræns kosningakerfis Pírata hafa þeir félagar í Pírötum í Kópavogi sem jafnframt hafa verið félagar í Pírötum í að minnsta kosti 30 daga samfellt.

6.5. Stefnu má ákveða með einföldum meirihluta í gegnum rafræn kosningakerfi Pírata.

6.6. Stefna skal alltaf rökstudd og hafa tilvísun í fyrri ákvarðanir félagsins eða Pírata. Stefnur Pírata skulu einnig hafa gildi sem stefnur félagsins nema ákveðið sé sérstaklega að tilteknar stefnur eigi ekki við eða að þær skulu útfærðar á annan tiltekinn hátt.

6.7. Með samþykki 5% fundarmanna á almennum félagsfundi, en lágmark þriggja, skal vísa tillögu að stefnu til rafrænna kosninga.

6.8. Þegar mál fer til afgreiðslu í rafrænt kosningakerfi Pírata skal vera settur 5 sólarhringa umræðutími og fer kosning fram um leið og honum lýkur. Kosning skal standa yfir í 5 sólarhringa.

6.9. Þegar málefni fer í rafrænt kosningakerfi skv. gr. 6.5 má leggja til, með samþykki stjórnar félagsins, flýtimeðferð á atkvæðagreiðslunni en hún stendur þá yfir í sólarhring eftir umræður í sólarhring. Slíka ákvörðun þarf að staðfesta með hefðbundnum rafrænum kosningum sem fara af stað samtímis. Skulu sérstök boð vera send til félagsmanna um að slík tillaga sé til kosningar.

6.10. Stefna félagsins má aldrei ganga gegn grunnstefnu Pírata.

7. Félagsfundur

7.1. Fundir félagsins skulu að jafnaði vera opnir öllum.

7.2. Fundargestir skulu hafa tillögufrelsi, málfrelsi og atkvæðarétt.

7.3. Allar ákvarðanir á fundum eru teknar með einföldum meirihluta en þó eigi færri en þremur atkvæðum nema annað sé tekið fram í lögum þessum og fara að jafnaði fram með handauppréttingu. Sé óskað eftir því má fundarstjóri ákveða að hafa atkvæðagreiðslu skriflegar. Sé óskað eftir því og 5% fundarmanna en aldrei færri en þrír skulu kosningar vera leynilegar.

7.4. Boða skal til almennra félagsfunda með viku fyrirvara með óvéfengjanlegum hætti. Félagsfundur má taka ákvörðun um að tillaga einhvers utan fundarins sé afgreidd. Þær skulu skriflegar og eintak afhent fundarritara til varðveislu. Þó skal víkja frá þessu skilyrði ef tillaga barst með fundarboði.

7.5. Félagsfundi má eingöngu halda á starfssvæði félagsins nema brýn nauðsyn krefjist að félagsfundur fari fram utan þess.

8. Framboð

8.1. Ákvarðanir samkvæmt þessum kafla má taka með ákvörðun stjórnar eða með ályktun félagsfundar nema annað sé sérstaklega tilgreint. Staðfesta skal allar ályktanir félagsfunda í rafrænu kosningakerfi Pírata.

8.2. Félaginu er heimilt að stofna til kosningabandalags vegna sveitarstjórnarkosninga með öðrum stjórnmálaflokkum. Slík ákvörðun skal tekin með ályktun félagsfundar. Efni tillögunnar skal fylgja fundarboði.

8.3. Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að félagið bjóði fram í tilteknum kosningum skal tilkynna hana á vettvangi félagsins svo skjótt sem auðið er. Auglýst skal eftir framboðum innan viku frá slíkri ákvörðun.

8.4. Ef atkvæðagreiðslur um framboðslista fara fram í rafrænu kosningakerfi Pírata skal sú kosning standa yfir í að minnsta kosti 7 sólarhringa, en þó aldrei lengur en 10 sólarhringa.

8.5. Þrátt fyrir grein 6.4 hafa allir félagsmenn Pírata kosningarétt í prófkjöri til sveitastjórnarkosninga. Þó má gera kröfu um að félagsmaður hafi verið skráður um ákveðið tímabil áður en kosning fer fram.

8.6. Skipa skal tvo umboðsmenn fyrir framboðslista. Umboðsmenn bera ábyrgð á móttöku framboða til framboðslistakosninga. Að framboðslistakosningu lokinni bera umboðsmenn ábyrgð á að skila framboðsgögnum til kjörstjórnar.

8.7. Hafi frambjóðandi ekki skilað inn nauðsynlegum upplýsingum fjórum sólarhringum áður en skila á framboðslista er heimilt að fella hann út af listanum.

8.8. Frambjóðendur mega skila kynningu á sjálfum sér, sem koma skal rafrænt á framfæri við alla félaga í félaginu.

8.9. Við framkvæmd kosninganna skal að öðru leyti fara eftir lögum Pírata um framboðslistakosningar.

9. Ágreiningur

9.1. Ágreining um túlkun laga þessara og grunnstefnu Pírata má bera undir úrskurðarnefnd Pírata. Um starfshætti úrskurðarnefndar Pírata fer eftir hennar eigin reglum sem og lögum Pírata og grunnstefnu. Til hennar má einnig áfrýja ákvörðunum fundarstjóra og stjórnar félagsins er varðar formskilyrði.

9.2. Ágreiningi um formskilyrði atkvæðagreiðslu skal komið á framfæri innan þriggja sólarhringa frá því hún fór fram eða frá því niðurstaða hennar ætti að verið tilkynnt kvartanda, hvort sem kemur síðar. Hafi kvartandi ekki verið á fundinum þar sem niðurstaðan varð ljós skal miða við frá og með þeim tíma sem tilkynningin ætti að hafa borist til hans, bréfleiðis eða rafrænt, hafi niðurstaðan verið tilkynnt með þeim hætti.

9.3. Sé misræmi milli þessara laga og laga Pírata skulu lög Pírata gilda.

10. Innkoma og rekstraratriði

10.1. Félaginu er heimilt að safna og taka á móti styrkjum ásamt því að stunda sölu á vörum og þjónustu eftir því sem landslög leyfa.

10.2. Rekstrarafgangur/hagnaður af starfsemi félagsins í lok starfstímabils skal fluttur óskertur til þess næsta.

10.3. Stjórn félagsins skal, fyrir lok júnímánaðar hvert ár, skila Pírötum fundargerð aðalfundar, ársskýrslu og bókhaldsgögnum síðastliðins árs til framkvæmdaráðs Pírata.

10.4. Skipti félagið starfsemi sinni frekar skal framkvæmdaráði Pírata gerð grein fyrir þeirri skiptingu að því leyti sem hún hefur áhrif á félagaskráningu.

11. Slit félagsins

11.1. Á félagsfundi skv. 7. kafla má bera upp tillögu um slit félagsins. Hún skal eingöngu afgreidd hafi hún verið tilkynnt í fundarboði. Samþykki aukinn meirihluti viðstaddra fundarmanna tillöguna skal kosið um hana í rafrænu kosningakerfi Pírata í 7 sólarhringa þar sem þarf aukinn meirihluta greiddra atkvæða til að slitin skoðist samþykkt.

11.2. Á aðalfundi skal heimilt að bera upp tillögu um slit félagsins. Hún skal eingöngu afgreidd hafi hún verið tilkynnt í fundarboði. Samþykki aukinn meirihluti atkvæðabærra aðila tillöguna skoðast slitin samþykkt.

11.3. Aðalfundur Pírata skal hafa heimild til þess að slíta félaginu.

11.4. Félaginu skal slitið sé það ekki lengur starfhæft samkvæmt lögum þessum. Tilkynning um slitin skulu send til allra skráða aðila í félaginu ásamt Pírötum.

11.5. Við slit félagsins skulu eignir þess, ef þeim er að dreifa, renna til Pírata.


Þessi vefur keyrir á Jekyll og er hýstur á GitHub.