Merki Pírata

Lagasafn Pírata | [Skráning í fyrirtækjaskrá]


Lög Pírata á Suðurlandi

1. Heiti félagsins

1.1. Heiti félagsins er Píratar á Suðurlandi. Varnarþing þess er Héraðsdómur Suðurlands.

2. Hlutverk félagsins

2.1. Félagið er aðildarfélag stjórnmálaflokksins Pírata. Starfssvæði félagsins eru sveitarfélögin Hornafjörður, Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur, Vestmannaeyjabær, Flóahreppur, Sveitarfélagið Árborg, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hveragerðisbær og Sveitarfélagið Ölfus.

2.2. Félagið setur sér stefnu í opnu ferli og vinnur að framgangi hennar og stefnu Pírata með þeim aðferðum sem því standa til boða. Félagið ber ábyrgð á framboði undir nafni Pírata til sveitarstjórnarkosninga á starfssvæði sínu. Félagið ber einnig ábyrgð á framboði undir nafni Pírata til Alþingiskosninga í Suður-kjördæmi í samvinnu við önnur aðildarfélög Pírata í kjördæminu.

3. Aðild að félaginu

3.1. Hver sem er 16 ára á árinu eða eldri og hefur lögheimili eða fasta búsetu á starfssvæði félagsins getur fengið fulla aðild að félaginu, Stjórn félagsins er einnig heimilt að samþykkja aðild einstaklinga á grundvelli annarra tengsla við svæðið.

3.2. Félagi í félaginu er sjálfkrafa aðili að Pírötum.

4. Stjórn félagsins

4.1. Stjórn félagsins annast almenna stjórn og rekstur félagsins. Hún, ásamt félagsfundum skv. 7. kafla, fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

4.2. Í stjórn félagsins sitja þrír meðlimir sem skipta með sér verkefnum. Formaður stjórnar eða meirihluti stjórnarmeðlima geta boðað til funda.

4.3. Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi auk þriggja varamanna til stjórnar. Kosning skal fara fram með Schulze-aðferð.

4.4. Sigurvegari kosninga verður formaður Pírata á Suðurlandi.

4.5. Missi stjórnarmeðlimur kjörgengi í stjórn félagsins á meðan á kjörtímabilinu stendur, skal hann víkja tímabundið úr henni þar til hann öðlast aftur kjörgengi og skal varamaður koma í hans stað. Varamaðurinn skal öðlast þau réttindi sem aðalmaður fékk við sitt kjör.

4.6. Séu færri en þrír stjórnarmeðlimir með kjörgengi skal boða til aukaaðalfundar eins fljótt og mögulegt er og kjósa í stjórn að nýju.

4.7. Kjörgengur til stjórnar félagsins er hver sá aðili sem skráður er í félagið og gegnir ekki kjörnum embættum til sveitarstjórnar eða Alþingis.

5. Aðalfundur

5.1. Boða skal til aðalfundar með þriggja vikna fyrirvara og með sannanlegum hætti. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Framkvæmdaráð Pírata skal hafa rétt til þess að boða aðalfund í félaginu.

5.2. Einfaldur meirihluti skráðra aðila félagsins sem viðstaddir eru aðalfund/stofnfund ræður úrslitum mála nema um annað hlutfall sé kveðið í lögum þessum. Allir viðstaddir skulu hafa málfrelsi og tillögurétt.

5.3. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

  1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
  2. Skýrsla stjórnar lögð fram
  3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
  4. Lagabreytingar
  5. Kosning stjórnar
  6. Kosning varamanna í stjórn
  7. Kjörnir tveir skoðunarmenn reikninga
  8. Kosning í önnur embætti samkvæmt lögum þessum
  9. Önnur mál

5.4. Stjórn félagsins getur ákveðið að boða til aukaaðalfundar.

5.5. Á félagsfundi skv. 7. kafla er hægt að leggja fram tillögu um að boða til aukaaðalfundar. Sé hún samþykkt á félagsfundinum skal hún sett í kosningu í rafrænu kosningakerfi Pírata til samþykktar eða synjunar. Sé hún samþykkt í rafrænu kosningakerfi Pírata er stjórn félagsins rétt og skylt að boða aukaaðalfund eins fljótt og mögulegt er en ekki seinna en þremur vikum frá samþykktar rafrænu kosningarinnar.

5.6. a) Aðalfund Pírata á Suðurlandi skal halda fyrir 17. júní ár hvert. Starfsár stjórnar er frá aðalfundi til aðalfundar. Á aðalfundi skal fráfarandi stjórn gera upp árangur liðins starfsárs, leggja fram skýrslu stjórnar og bera ársreikning félagsins fram til samþykktar. Stjórn Pírata á Suðurlandi skal skila gögnum aðalfundar; fundargerð, ársskýrslu og bókhaldsgögnum, til framkvæmdaráðs innan mánaðar frá því að fundurinn var haldinn.

5.6. b) Rekstrarár Pírata á Suðurlandi er frá 1. janúar til 31. desember. Stjórn Pírata á Suðurlandi skal gera upp ársreikning hvers reikningsárs eigi síðar en fyrir lok apríl mánaðar og skila uppgjöri til framkvæmdaráðs innan mánaðar. Stjórn gætir þess að framkvæmdaráði Pírata hafi borist öll nauðsynleg gögn um starfsemi félagsins skv. grein 10.3 í lögum Pírata fyrir lok júnímánaðar ár hvert.

5.7. Á aðalfundi skulu kosnir tveir skoðunarmenn reikninga.

6. Félagsdeild

6.1. Heimilt er að stofna svæðisbundnar félagsdeildir innan Pírata á Suðurlandi.

6.2. Félagsdeild skal stofnuð með einfaldri atkvæðagreiðslu meðal þeirra sem ættu kost á aðild að deildinni. Slík atkvæðagreiðsla skal fara fram, óski minnst tveir félagsmenn þess skriflega við stjórn. Skrifi helmingur væntanlegra deildarmeðlima eða fleiri undir slíka beiðni skal óþarft að láta atkvæðagreiðslu fara fram.

6.3. Mögulegt er að félagsdeild hafi eingöngu eyðibyggð sem starfssvæði sitt. Til slíkra félagsdeilda geta talist landeigendur og aðrir sem verulegra hagsmuna hafa að gæta af ráðstöfunum sveitarfélagsins á eyðibyggð. Sú félagsdeild hefur ekki atkvæðarétt í málefnum byggðra svæða.

6.4. Félagsdeild hefur sjálfstæða stefnumótun. Stefna félagsdeildar í málefnum starfssvæðis síns skal vera bindandi fyrir sveitarstjórnarmenn Pírata en Grunnstefna Pírata skal höfð að leiðarljósi í starfsemi félagsdeildarinnar. Stefna félagsdeildar má aldrei ganga gegn grunnstefnu Pírata.

6.5. Fyrir hverri félagsdeild skal fara kjörinn ábyrgðarmaður. Ábyrgðarmaður skal kjörinn innan félagsdeildar með Schulze-aðferð.

6.6. Nái félagsdeild yfir sveitarfélag í heild skal hún alfarið bera ábyrgð á þátttöku Pírata í sveitarstjórnarkosningum. Séu fleiri en ein félagsdeild í sveitarfélagi skal starfa sveitarfélagsnefnd.

6.7. Í sveitarfélagsnefnd eiga sæti jafn margir fulltrúar frá hverri félagsdeild sem starfar innan sveitarfélagsins. Sveitarfélagsnefnd ber ábyrgð á þátttöku Pírata í sveitarstjórnarkosningum. Sveitarfélagsnefnd mótar einnig stefnu Pírata í málum sem vegna stjórnskipunar er óhjákvæmilega sameiginleg innan sveitarfélagsins.

6.8. Að öðru leyti ákvarðar félagsdeild eigin lög. Félagsdeild er heimilt að halda aðskilda sjóði.

6.9. Félagsdeild er heimilt að fela sérstöku félagi starfsemi sína. Slíkt félag skal teljast aðildarfélag Pírata á Suðurlandi

6.10. Félagsdeild skal lögð niður samþykki þrír fjórðu hlutar þátttakenda í kosningu meðal meðlima félagsdeildarinnar ályktun þess efnis.

7. Lög, stefnumál og atkvæðagreiðslur

7.1. Félagið telst starfhæft svo lengi sem ekki meira en 18 mánuðir hafa liðið frá því að síðasti aðalfundur þess var haldinn og að auki séu engir kjörnir fulltrúar starfandi í embættum af hálfu félagsins.

7.2. Lögum félagsins má breyta á aðalfundi með ⅔ atkvæða aðila félagsins sem sitja aðalfund. Tillaga að lagabreytingu á aðalfundi skal eigi afgreidd nema hún sé skýr og lögð fram skriflega.

7.3. Lögum félagsins má einnig breyta með samþykki ⅔ greiddra atkvæða í rafrænu kosningakerfi Pírata. Sérstök boð skulu send út til félagsmanna um að lagabreytingatillaga sé til kosningar þegar hún hefst.

7.4. Atkvæðarétt innan rafræns kosningakerfis Pírata hafa þeir félagar í Pírötum á Suðurlandi sem jafnframt hafa verið félagar í Pírötum í að minnsta kosti 30 daga samfellt.

7.5. Stefnu má ákveða með einföldum meirihluta í gegnum rafræn kosningakerfi Pírata.

7.6. Stefna skal alltaf rökstudd og hafa tilvísun í fyrri ákvarðanir félagsins eða Pírata. Stefnur Pírata skulu einnig hafa gildi sem stefnur félagsins nema ákveðið sé sérstaklega að tilteknar stefnur eigi ekki við eða að þær skulu útfærðar á annan tiltekinn hátt.

7.7. Með samþykki 5% fundarmanna á almennum félagsfundi, en lágmark þriggja, skal vísa tillögu að stefnu til rafrænna kosninga.

7.8. Þegar mál fer til afgreiðslu í rafrænt kosningakerfi Pírata skal vera settur 5 sólarhringa umræðutími og fer kosning fram um leið og honum lýkur. Kosning skal standa yfir í 5 sólarhringa.

7.9. Þegar málefni fer í rafrænt kosningakerfi skv. gr. 6.5 má leggja til, með samþykki stjórnar félagsins, flýtimeðferð á atkvæðagreiðslunni en hún stendur þá yfir í sólarhring eftir umræður í sólarhring. Enda er sú flýtimeðferð rökstudd. Slíka ákvörðun þarf að staðfesta með hefðbundnum rafrænum kosningum sem fara af stað samtímis. Skulu sérstök boð vera send til félagsmanna um að slík tillaga sé til kosningar.

7.10. Grunnstefna Pírata skal höfð að leiðarljósi í starfsemi félagsins og grunnstefnu þess. Stefna félagsins má aldrei ganga gegn grunnstefnu Pírata.

8. Félagsfundur

8.1. Boða má til funda sem kallast félagsfundur í lögum þessum. Þeir skulu tilkynntir öllum skráðum aðilum félagsins með 7 sólarhringa fyrirvara á opinberum vettvangi Pírata. Í tilkynningunni skal standa hvar og hvenær fundur skal haldinn. Stjórn er skylt að boða til félagsfundar samkvæmt skriflegri beiðni fimm eða fleiri félaga og taka fram á fundarboði dagskrárefni það sem þeir félagar vilja að rætt sé um.

8.2. Félagsfundi má eingöngu halda á starfssvæði félagsins nema meirihluti stjórnar ákveði annað.

8.3. Viðstaddir fundargestir skulu eiga tillögufrelsi, málfrelsi og atkvæðarétt. Félagsfundur má taka ákvörðun um að tillaga einhvers utan fundarins sé afgreidd en þær skulu vera skriflegar og eintak afhent fundarritara til varðveislu. Þó skal víkja frá þessu skilyrði ef tillaga barst með fundarboði.

8.4. Allar ákvarðanir félagsfundar skulu teknar með einföldum meirihluta en þó eigi færri en þremur atkvæðum. Óski 5% fundarmanna, og eigi færri en þrír, eftir því að tiltekin kosning skuli vera leynileg, skal verða við því. Annars skulu atkvæði vera greidd fyrir opnum tjöldum nema um annað sé sérstaklega kveðið í lögum þessum.

9. Framboð

9.1. Ákvarðanir skv. þessum kafla má taka með ákvörðun stjórnar eða með ályktun félagsfundar nema annað sé sérstaklega tilgreint. Staðfesta skal allar ályktanir félagsfunda í rafrænu kosningakerfi Pírata.

9.2. Félaginu er heimilt að stofna til kosningabandalags vegna sveitarstjórnarkosninga með öðrum stjórnmálaflokkum. Slík ákvörðun skal tekin með ályktun félagsfundar. Efni tillögunnar skal fylgja fundarboði.

9.3. Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að félagið bjóði fram í tilteknum kosningum skal tilkynna hana á vettvangi félagsins svo skjótt sem auðið er. Auglýst skal eftir framboðum innan viku frá slíkri ákvörðun.

9.4. Með atkvæðisrétt við kosningar á framboðslista vegna sveitarstjórnarkosninga skal fara eftir grein 6.4. Skal öllum félögum félagsins tilkynnt um framboðslistakosningu. Í tilkynningu skal tilgreina skilyrði atkvæðisréttar.

9.5. Fari atkvæðagreiðslur um framboðslista fram í rafrænu kosningakerfi Pírata skal sú kosning standa yfir í að minnsta kosti 7 sólarhringa, en þó aldrei lengur en 10 sólarhringa.

9.6. Skipa skal tvo umboðsmenn fyrir framboðslista. Umboðsmenn bera ábyrgð á móttöku framboða til framboðslistakosninga. Að framboðslistakosningu lokinni bera umboðsmenn ábyrgð á að skila framboðsgögnum til kjörstjórnar.

9.7. Hafi frambjóðandi ekki skilað inn nauðsynlegum upplýsingum fjórum sólarhringum áður en skila á framboðslista er heimilt að fella hann út af listanum.

9.8. Frambjóðendur mega skila kynningu á sjálfum sér, sem koma skal rafrænt á framfæri við alla félaga í félaginu.

9.9. Við framkvæmd kosninganna skal að öðru leyti fara eftir lögum Pírata um framboðslistakosningar.

10. Ágreiningur

10.1. Ágreining um túlkun laga þessara og grunnstefnu Pírata má bera undir úrskurðarnefnd Pírata. Úrskurðarnefnd Pírata fer eftir hennar eigin reglum sem og lögum Pírata og grunnstefnu. Til hennar má einnig áfrýja ákvörðunum fundarstjóra og stjórnar félagsins er varðar formskilyrði.

10.2. Ágreiningi um formskilyrði atkvæðagreiðslu skal komið á framfæri innan þriggja sólarhringa frá því hún fór fram eða frá því niðurstaða hennar ætti að verið tilkynnt kvartanda, hvort sem kemur síðar. Hafi kvartandi ekki verið á fundinum þar sem niðurstaðan varð ljós skal miða við frá og með þeim tíma sem tilkynningin ætti að hafa borist til hans, bréfleiðis eða rafrænt, hafi niðurstaðan verið tilkynnt með þeim hætti.

10.3. Sé misræmi milli þessara laga og laga Pírata skulu lög Pírata gilda.

11. Innkoma og rekstraratriði

11.1. Félaginu er heimilt að safna og taka á móti styrkjum ásamt því að stunda sölu á vörum og þjónustu eftir því sem landslög leyfa.

11.2. Rekstrarafgangur/hagnaður af starfsemi félagsins í lok starfstímabils skal fluttur óskertur til þess næsta.

11.3. Stjórn félagsins skal, fyrir lok júnímánaðar hvert ár, skila Pírötum fundargerð aðalfundar, ársskýrslu og bókhaldsgögnum síðastliðins árs til framkvæmdaráðs Pírata.

11.4. Skipti félagið starfsemi sinni frekar skal framkvæmdaráði Pírata gerð grein fyrir þeirri skiptingu að því leyti sem hún hefur áhrif á félagaskráningu.

11.5. Félaginu er ekki heimilt að skuldsetja sig umfram eignir.

12. Slit félagsins

12.1. Á félagsfundi skv. 7. kafla má bera upp tillögu um slit félagsins. Hún skal eingöngu afgreidd hafi hún verið tilkynnt í fundarboði. Samþykki aukinn meirihluti viðstaddra fundarmanna tillöguna skal kosið um hana í rafrænu kosningakerfi Pírata í 7 sólarhringa þar sem þarf aukinn meirihluta greiddra atkvæða til að slitin skoðist samþykkt.

12.2. Á aðalfundi skal heimilt að bera upp tillögu um slit félagsins. Hún skal eingöngu afgreidd hafi hún verið tilkynnt í fundarboði. Samþykki aukinn meirihluti atkvæðabærra aðila tillöguna skoðast slitin samþykkt.

12.3. Aðalfundur Pírata skal hafa heimild til þess að slíta félaginu.

12.4. Félaginu skal slitið sé það ekki lengur starfhæft samkvæmt lögum þessum. Tilkynning um slitin skulu send til allra skráða aðila í félaginu ásamt Pírötum.

12.5. Við slit félagsins skulu eignir þess, ef þeim er að dreifa, renna til Pírata.


Þessi vefur keyrir á Jekyll og er hýstur á GitHub.