Laga þessa síðu

## Lög Pírata í Norðvesturkjördæmi

(samþykkt á stofnfundi 29.2.2020)

(Beðið samþykktar framkvæmdaráðs Pírata)

(framkvæmdaráð samþykkti á fundi sínum 10. mars aðilf PíNK að Pírötum, með fyrirvara um að lög félagsins samræmist lög Pírata, mun ráðið koma á framfæri athugasemdum fyrir næsta aðalfund Pírata (haust 2020) og fær aðildarfélagið frest til síns næsta aðalfundar til að bæta úr athugasemdum ef einhverjar eru)

1. Heiti félagsins

1.1. Heiti félagsins er Píratar í Norðvesturkjördæmi skammstafað PíNK. Varnarþing þess er Héraðsdómur Vesturlands.

2. Hlutverk félagsins

2.1. Félagið er aðildarfélag stjórnmálaflokksins Pírata. Starfssvæði félagsins afmarkast af Norðvesturkjördæmi, eins og það er skilgreint hverju sinni skv. lögum um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000.

2.2. Félagið setur sér stefnu í opnu lýðræðislegu ferli og vinnur að framgangi hennar og grunnstefnu Pírata.

2.3. Félagið ber ábyrgð á framboði undir nafni Pírata til Alþingiskosninga í Norðvesturkjördæmi.

2.4 Félagið skal eftir fremsta megni aðstoða aðildarfélög innan kjördæmisins við þátttöku í sveitastjórarkosningum óski þau eftir því. Félagið skal einnig eftir fremsta megni aðstoða við stofnun aðildarfélaga innan Norðvesturkjördæmis og/eða aðstoða einstaklinga við að bjóða fram undir merkjum Pírata til sveitarstjórnarkosninga, ef óþarfi er að stofna sérstakt aðildarfélag. .

3. Aðild að félaginu

3.1. Aðild að félaginu eiga svæðisbundin aðildarfélög Pírata í Norðvesturkjördæmis eining getur stjórn samþykkt aðildarfélög sem ekki eru svæðisbundin.

3.2. Hver sem er 16 ára á árinu eða eldri og hefur lögheimili eða fasta búsetu á starfssvæði félagsins getur fengið fulla aðild að félaginu. Stjórn félagsins er einnig heimilt að samþykkja aðild einstaklinga á grundvelli annarra tengsla við svæðið.

4. Stjórn félagsins

4.1. Stjórn félagsins annast almenna stjórnun og rekstur þess. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

4.2 Kjósa skal með Schulze forgangskosningu á aðalfundi félagsins þrjá aðalmenn í stjórn og allt að þrjá til vara. Stjórnin skiptir með sér verkum.

4.3 Varamenn skulu eingöngu hafa atkvæðarétt í fjarveru aðalmanns. Varamenn taka sæti eftir röðun þeirra á lista við forföll aðalmanna.

5. Aðalfundur

5.1. Boða skal til aðalfundar með þriggja vikna fyrirvara og með sannanlegum hætti. Aðalfundur er löglegur sé rétt til hans boðað. Aðalfund skal halda fyrir 17. júní hvers árs.

5.2. Meirihluti skráðra aðila félagins sem viðstaddir eru hvort em eru i sal eða í gegnum fjarfund ræður úrslitum mála, nema um annað hlutfall sé kveðið í lögum þessum. Allir viðstaddir skulu hafa málfrelsi og tillögurétt.

5.3. Dagskrá aðalfundar skulu að minnsta kosti vera þessi atriði:

5.4. Félagsfundur eða stjórn félagsins getur ákveðið að boða til aukaaðalfundar, samanber 5.1.

5.5. Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs. 5.6. Á aðalfundi skal kosinn einn skoðunaraðili reikninga. 5.7 Aðalfundi Pírata er heimilt að boða aðalfund Pírata á Norðvesturkjördæmi.

6. Lög, stefnumál og atkvæðagreiðslur

6.1. Félagið telst starfhæft svo lengi sem ekki meira en 18 mánuðir hafa liðið frá því að síðasti aðalfundur þess var haldinn.

6.2. Lögum félagsins má breyta á aðalfundi með meirihluta atkvæða félagsmanna sem sitja fundinn hvort sem er í sal eða í gegnum fjarfund.Tillaga að lagabreytingu á aðalfundi skal eigi afgreidd nema hún sé skýr, lögð fram skriflega í það minnsta 3 vikum fyrir fundinn og hafi borist með fundarboði.

6.3. Lögum félagsins má einnig breyta með samþykki meirihluta greiddra atkvæða í rafrænni kosningu. Slík atkvæðagreiðsla skal standa í 7 sólarhringa. Boða skal til atkvæðagreiðslunnar með sannarlegum hætti að undangengnum félagsfundi.

6.4. Atkvæðarétt innan rafræns kosningakerfis hafa þeir meðlimir aðildarfélaga með aðild að PíNK sem jafnframt hafa verið félagar í Pírötum í að minnsta kosti 30 daga samfellt.

6.5. Stefnumál Pírata í Norðvesturkjördæmi skal ákveða með meirihluta í gegnum rafrænt kosningakerfi.

6.5. Hver tillaga að stefnumáli félagsins skal innihalda greinargerð með rökstuðningi, ásamt því að hafa beina stoð í áður samþykktri stefnu Pírata.

6.6. Píratar í Norðvesturkjördæmi geta samþykkt að stefnumál gangi framar öðrum stefnum Pírata. Stefna félagsins má þó aldrei ganga gegn grunnstefnu Pírata.

6.7. Þegar stefnumál fara til afgreiðslu í rafrænt kosningakerfi félagsins skal vera settur 7 sólarhringa umræðutími og fer atkvæðagreiðsla fram um leið og honum lýkur. Atkvæðagreiðsla skal standa yfir í 7 sólarhringa.

6.8. Sé þörf á skjótri ákvarðanatöku um stefnur félagsins má leggja til, með samþykki stjórnar, hraðkosningu á tillögu, en hún stendur þá yfir í sólarhring. Slíka ákvörðun þarf að staðfesta með hefðbundinni rafrænni kosningu sem fara af stað samtímis. Skulu sérstök boð vera send til félagsmanna um að slík tillaga sé til kosningar. Sé niðurstaða kosningar á þá leið að fyrri ákvörðun sé felld, skal sú niðurstaða gilda, sé ákvörðunin afturkræf. Með tillögunni þarf að fylgja rökstuðningur fyrir hraðmeðferð.

7. Framboð til alþingiskosninga, kjördæmisráð, prófkjör og umboðsmenn

7.1. Allir félagar í Pírötum sem kjörgengir eru í Norðvesturkjördæmi við Alþingiskosningarnar eiga rétt á að bjóða sig fram í prófkjörinu.

7.2. Kjósa skal kjördæmisráð í gegnum rafrænt kosningarkerfi Pírata. Í kjördæmisráði skulu vera 3 einstaklingar sem starfa óháð stjórn. Bæði er hægt að bjóða sig fram og einnig tilnefna.

7.3. Kjördæmisráð skal alfarið sjá um prófkjör, prófkjörsreglur, undirbúning prófkjara og framvindu þeirra, í það minnsta 4 vikum fyrir upphaf prófkjörs. Frambjóðendum, stjórn félagsins og stjórnir aðildarfélaga skulu veita kjördæmisráði gögn og upplýsingar sé þess óskað.

7.4. Atkvæðagreiðslur um frambjóðendur í prófkjöri, skulu fara fram í rafrænu kosningakerfi og skal atkvæðagreiðsla standa yfir í að minnsta kosti 7 sólarhringa.

7.5. Atkvæðisrétt í prófkjöri hafa félagar sem uppfylla grein 3.2 og hafa verið skráðir í Pírata í 30 daga.

7.6. Kjördæmisráð sendir tilkynningu til allra félaga sem hafa atkvæðisrétt til að minna á að prófkjör sé í gangi. Við framkvæmd prófkjörsins skal að öllu leyti fylgja landslögum og þeim prófkjörsreglum sem kjördæmisráð hefur sett áður en prófkjör var auglýst.

7.7. Frambjóðandi hefur rétt, allt fram að þeim tíma sem framboðslisti er lagður fram til kjörstjórnar að óska eftir því skriflega til kjördæmisráðs að hann sjálfur verði felldur út af listanum. Þeir frambjóðendur sem eru neðar á framboðslistanum, ef einhverjir, skulu færðir upp eftir sem því nemur.

7.8. Kjördæmisráð skal tilnefna tvo umboðsmenn fyrir framboðslista. Að prófkjöri loknu bera umboðsmenn ábyrgð á að skila framboðsgögnum til kjörstjórnar.

7.9. Umboðsmenn skulu sjá til þess að framboðslistinn uppfylli öll þau skilyrði sem sett eru svo framboðið sé gilt í kjördæminu. Sé framboðslistanum hafnað af yfirvöldum og félaginu gefið færi á að skila inn leiðréttum framboðslista eða að öðru leyti bæta úr annmörkum, skal kjördæmisráð í samráði við umboðsmenn hafa heimild til slíks en ekki ganga lengra en nauðsyn krefur í því sambandi.

8. Rekstur og fjármál

8.1. Hagnaður af starfsemi félagsins í lok starfstímabils skal fluttur óskertur til þess næsta.

8.2. Samþykkja skal á aðalfundi félagsins fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár.

8.3. Birta skal fyrir aðalfund, ársreikning og ársskýrslu stjórnar. Fundargerð aðalfundar skal birt 2 vikum eftir aðalfund. Fjárhagsupplýsingar félagsins skulu aðgengilegar öllum.

9. Ágreiningur

9.1. Úrskurðarnefnd sker úr um ágreining á túlkun þessa laga.

10. Slit félagsins

10.1. Á aðalfundi má bera upp tillögu um slit félagsins. Hún skal eingöngu afgreidd hafi hún verið tilkynnt í fundarboði. Samþykki ⅔ viðstaddra fundarmanna tillöguna skal kosið um hana í rafrænu kosningakerfi á vettvangi félagsins í 7 sólarhringa þar sem þarf ⅔ greiddra atkvæða til að slitin teljast samþykkt.

10.2. Félaginu skal slitið sé það ekki lengur starfhæft samkvæmt grein 6.1. í lögum þessum. Tilkynning um slitin skulu send til allra skráða aðila í félaginu.

10.3. Við slit félagsins skulu eignir þess, sé þeim til að dreifa, renna til stjórnmálahreyfingarinnar Píratar.